REZULTATY

Projekt, który opiera się na partnerstwie składającym się z organizacji o dużym doświadczeniu w dziedzinie szkolenia młodzieży, dziedzictwa kulturowego, rozwoju obszarów wiejskich i doskonalenia wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych, umożliwi osobom pracującym z młodzieżą na obszarach wiejskich zdobycie wiedzy, kompetencji i umiejętności w zakresie wykorzystania odpowiednich narzędzi cyfrowych do promowania dziedzictwa obszarów wiejskich poprzez wdrożenie trzech nieformalnych i poza formalnych działań edukacyjnych.

Aby osiągnąć cele projektu, partnerstwo zrealizuje następujące rezultaty:

a) Kurs e-learningowy

Kurs umożliwi 27 uczestnikom zdobycie nowych umiejętności i wiedzy na temat rozwoju obszarów wiejskich/ICT/dziedzictwa kulturowego i wiejskiego przed rozpoczęciem działań na rzecz mobilności w celu przeszkolenia ich jako doradców ds. innowacji w zakresie promocji dziedzictwa kulturowego na obszarach wiejskich. Moduły e-learningowe będą dostępne na stronie internetowej projektu oraz na stronie FB. Na koniec projektu kurs będzie dostępny jako OER.

b) Rozwój systemu zdobywania doświadczenia

Trzy osoby pracujące z młodzieżą wybrane przez każdą z organizacji partnerskich przebędą 14-dniowe szkolenie w pracy w charakterze nauczyciela w jednym z krajów partnerskich, goszczone przez organizację/przedsiębiorstwo wybrane przez partnera przyjmującego. Umożliwi to osobom pracującym z młodzieżą zdobycie wiedzy, umiejętności i kompetencji na tematy związane z projektem dzięki zaangażowaniu w codzienną pracę organizacji goszczącej, która będzie należała do sektorów rozwoju obszarów wiejskich/obrony dziedzictwa kulturowego/technologii informacyjno- komunikacyjnych. Osoby pracujące z młodzieżą wzmocnią swoje kompetencje zawodowe, językowe i międzykulturowe.

Cele szkolenia wyjazdowego: Podnoszenie umiejętności zawodowych, językowych i osobistych przez osoby pracujące z młodzieżą będzie miało pozytywny efekt na obszarach wiejskich, w zakresie:

  • Wdrażanie wykorzystania technologii informacyjno- komunikacyjnych (ICT).
  • Wzmocnienie nieformalnych i poza formalnych działań szkoleniowych.
  • Wkład we wzrost gospodarczy i włączenie społeczne młodych ludzi.
  • Promowanie inicjatyw związanych z Europejskim Rokiem Dziedzictwa Kulturowego.

c) Opracowanie kursu szkoleniowego online

Zorganizowano spotkania plenarne z prezentacjami ekspertów w celu opracowania treści i koncepcji związanych z dziedzictwem wiejskim, rozwojem terytorialnym, rolnictwem miejskim i stosowanymi w nich technologiami informacyjno-komunikacyjnymi. Zorganizowano również spotkania grupowe, podczas których uczestnicy z różnych krajów wspólnie pracowali nad omawianymi koncepcjami i promowali wymianę lokalnych doświadczeń. Kurs został podzielony na trzy sesje o następującej tematyce:
• Okrągły stół z ekspertami: Rozwój obszarów wiejskich, rolnictwo miejskie i praktyki agroekologiczne. Dobre praktyki i studia przypadków rolnictwa miejskiego w Rosario i inne doświadczenia europejskie.
• Burza mózgów z europejskimi ekspertami ICT: prezentacje na temat wykorzystania ICT do promowania dziedzictwa wiejskiego.
• Budowanie sieci i partnerstwa na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich; przykłady sojuszy publiczno-prywatnych; rola organizacji pozarządowych i obywatelskich oraz uniwersytetów.

Monitorowanie i ocena

Komitet monitorująco-oceniający (MEC) będzie monitorował projekt na wszystkich jego etapach. MEC będzie organizować okresowe spotkania, głównie w trakcie ponadnarodowych spotkań w ramach projektu, ale także, w razie potrzeby, za pośrednictwem  telefonu lub wideokonferencji.

Ponadto, grupa docelowa projektu i partnerzy będą okresowo pytani  w celu podzielenia się swoją opinią na temat realizacji projektu, aby umożliwić konsorcjum obserwowanie, w jakim stopniu cele projektu są osiągane oraz przyjęcie środków mających na celu usunięcie potencjalnych zagrożeń i/lub słabości.

UPOWSZECHNIANIE

Główne cele rozpowszechniania to:

Aby osiągnąć te cele, wykorzystane zostaną następujące narzędzia: