REZULTATY

Projekt, który opiera się na partnerstwie składającym się z organizacji o dużym doświadczeniu w dziedzinie szkolenia młodzieży, dziedzictwa kulturowego, rozwoju obszarów wiejskich i doskonalenia wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych, umożliwi osobom pracującym z młodzieżą na obszarach wiejskich zdobycie wiedzy, kompetencji i umiejętności w zakresie wykorzystania odpowiednich narzędzi cyfrowych do promowania dziedzictwa obszarów wiejskich poprzez wdrożenie trzech nieformalnych i poza formalnych działań edukacyjnych.

Aby osiągnąć cele projektu, partnerstwo zrealizuje następujące rezultaty:

a) Kurs e-learningowy

Kurs umożliwi 27 uczestnikom zdobycie nowych umiejętności i wiedzy na temat rozwoju obszarów wiejskich/ICT/dziedzictwa kulturowego i wiejskiego przed rozpoczęciem działań na rzecz mobilności w celu przeszkolenia ich jako doradców ds. innowacji w zakresie promocji dziedzictwa kulturowego na obszarach wiejskich. Moduły e-learningowe będą dostępne na stronie internetowej projektu oraz na stronie FB. Na koniec projektu kurs będzie dostępny jako OER.

b) Rozwój systemu zdobywania doświadczenia

Trzy osoby pracujące z młodzieżą wybrane przez każdą z organizacji partnerskich przebędą 14-dniowe szkolenie w pracy w charakterze nauczyciela w jednym z krajów partnerskich, goszczone przez organizację/przedsiębiorstwo wybrane przez partnera przyjmującego. Umożliwi to osobom pracującym z młodzieżą zdobycie wiedzy, umiejętności i kompetencji na tematy związane z projektem dzięki zaangażowaniu w codzienną pracę organizacji goszczącej, która będzie należała do sektorów rozwoju obszarów wiejskich/obrony dziedzictwa kulturowego/technologii informacyjno- komunikacyjnych. Osoby pracujące z młodzieżą wzmocnią swoje kompetencje zawodowe, językowe i międzykulturowe.

Cele szkolenia wyjazdowego: Podnoszenie umiejętności zawodowych, językowych i osobistych przez osoby pracujące z młodzieżą będzie miało pozytywny efekt na obszarach wiejskich, w zakresie:

 • Wdrażanie wykorzystania technologii informacyjno- komunikacyjnych (ICT).
 • Wzmocnienie nieformalnych i poza formalnych działań szkoleniowych.
 • Wkład we wzrost gospodarczy i włączenie społeczne młodych ludzi.
 • Promowanie inicjatyw związanych z Europejskim Rokiem Dziedzictwa Kulturowego.

c) Kurs szkoleniowy w Rosario (Argentyna)

Działania TC zostały zaprojektowane w celu umożliwienia uczestnikom zdobycia nowej wiedzy, umiejętności i kompetencji poprzez nieformalne i poza formalne działania edukacyjne, aby nadać sens i kierunek procesowi uczenia się, ułatwiając zrozumienie i nabycie nowej wiedzy i kompetencji (SALTO EUROMED Resource Centre).

Podczas realizacji kursu zostaną zastosowane nieformalne i poza formalne techniki edukacyjne, takie jak burza mózgów, odgrywanie ról, studia przypadków, grupy fokusowe i działania związane z budowaniem zespołu.

Monitorowanie i ocena

Komitet monitorująco-oceniający (MEC) będzie monitorował projekt na wszystkich jego etapach. MEC będzie organizować okresowe spotkania, głównie w trakcie ponadnarodowych spotkań w ramach projektu, ale także, w razie potrzeby, za pośrednictwem  telefonu lub wideokonferencji.

Ponadto, grupa docelowa projektu i partnerzy będą okresowo pytani  w celu podzielenia się swoją opinią na temat realizacji projektu, aby umożliwić konsorcjum obserwowanie, w jakim stopniu cele projektu są osiągane oraz przyjęcie środków mających na celu usunięcie potencjalnych zagrożeń i/lub słabości.

UPOWSZECHNIANIE

Główne cele rozpowszechniania to:

 • Promocja działań projektowych, upowszechnianie projektu, jego wyników i rezultatów wśród jak największej liczby użytkowników końcowych, potencjalnych zainteresowanych osób oraz angażowanie kluczowych podmiotów, interesariuszy i decydentów politycznych w kontekście odniesienia.
 • Zagwarantowanie dalszego zrównoważonego rozwoju i możliwości przenoszenia działań w ramach YRP do innych lokalnych sektorów i kontekstów.

Aby osiągnąć te cele, wykorzystane zostaną następujące narzędzia:

 • Lista mailingowa: Wysyłanie informacji o postępach w realizacji projektu w celu rozpowszechniania informacji o osiąganiu wyników projektu. Każdy partner przedstawi wykaz co najmniej 100 przedstawicieli bezpośredniej i pośredniej grupy docelowej i zainteresowanych stron.
 • Strona na Facebooku: W języku angielskim, gdzie wszyscy partnerzy będą zamieszczać filmy, zdjęcia i wiadomości przynajmniej raz w miesiącu. Partnerzy będą zamieszczać te same informacje również na stronie FB swojej organizacji, jeśli je posiadają, lub stworzą je w swoim własnym języku, jeśli ich nie posiadają.
 • Broszura projektu: Będzie w języku angielskim i w językach partnerów. Partnerzy będą musieli przetłumaczyć go na język kraju partnerskiego. Każdy z partnerów wydrukuje co najmniej 150 broszur. Broszura będzie przydatna do zaprezentowania projektu zainteresowanym stronom.
 • Strona internetowa projektu: Będzie aktualizowana przynajmniej raz w miesiącu z udziałem wszystkich partnerów.
 • Końcowy film wideo: Na koniec projektu, zostanie nakręcony film wideo projektu ze zdjęciami i fragmentami dotyczącymi działań i inicjatyw projektowych w celu rozpowszechnienia jego celów i rezultatów oraz stworzenia świadomości i możliwości wśród bezpośredniej i pośredniej grupy docelowej.