PROJEKT

Pracownicy młodzieżowi i promocja dziedzictwa obszarów wiejskich

YRP to transnarodowy projekt opracowany w ramach programu UE Erasmus+ (Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk – budowanie potencjału w dziedzinie młodzieży) koordynowany przez Cámara de Comercio e Industria para España i mający na celu aktualizację umiejętności osób pracujących z młodzieżą, aby promować dziedzictwo kulturowe na obszarach wiejskich poprzez realizację działań nieformalnych i poza formalnych, jak również w celu zwiększenia wykorzystania ICT, zgodnie ze strategią Europa 2020.

Bezpośrednia grupa docelowa YRP:

Osoby pracujące z młodzieżą, pracujące na obszarach wiejskich, które mają kontakt z młodzieżą w trakcie wykonywania codziennych czynności i należą do organizacji publicznych i prywatnych. Będą aktywnie uczestniczyć we wszystkich fazach realizacji projektu (udział w rozmowach z interesariuszami, kurs przedwyjazdowy, wyjazd szkoleniowy, szkolenia i działania następcze, działania upowszechniające).

Pośrednia grupa docelowa projektu YRP:

Liderzy młodzieżowi, trenerzy młodzieżowi, stowarzyszenia młodzieżowe, ośrodki edukacyjne i szkoleniowe zajmujące się rozwojem obszarów wiejskich /ICT/promowaniem dziedzictwa kulturowego, izby handlowe, MŚP na obszarach wiejskich, MŚP/organizacje/stowarzyszenia działające w dziedzinie ICT/promowania dziedzictwa kulturowego/promowania rozwoju obszarów wiejskich/szkolenia młodzieży, podmioty publiczne na obszarach wiejskich, uniwersytety, młodzież, osoby zainteresowane dziedzinami projektów.

Projekt będzie miał na niego pozytywny wpływ:

Bezpośrednia grupa docelowa

Dla organizacjach partnerskich

Zachęcanie osób pracujących z młodzieżą i partnerów do podróżowania do różnych krajów prowadzi do

W projektach młodzieżowych

PARTNERZY

YRP jest szeroko zakrojoną inicjatywą transnarodową, w której uczestniczy 9 partnerów z krajów UE i spoza UE (Hiszpania, Portugalia, Polska, Włochy, Argentyna i Brazylia) o różnych specjalizacjach.

HISZPANIA

KOORDYNATOR

PORTUGALIA

POLSKA

WłOCHY

ARGENTYNA

BRAZILIA

CELE

Projekt dotyczy dwóch z sześciu priorytetów rozwoju obszarów wiejskich wspieranych przez ENRD (Europejska Sieć na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, okres programowania 2014-2020): Priorytet 1 (transfer wiedzy i innowacji) oraz 6 (promowanie włączenia społecznego, ograniczania ubóstwa i rozwoju gospodarczego na obszarach wiejskich).

Głównym celem projektu jest waloryzacja lokalnych tradycji rolniczych i dziedzictwa wiejskiego poprzez stworzenie nowego profilu zawodowego dla osób pracujących z młodzieżą: „Doradca ds. innowacji w zakresie promocji dziedzictwa kulturowego na obszarach wiejskich”, zdolny do wykorzystania narzędzi cyfrowych w celu podniesienia świadomości na temat lokalnego dziedzictwa obszarów wiejskich, zwłaszcza wśród młodzieży i głównych zainteresowanych stron działających w ramach projektu.

Projekt przewiduje zaangażowanie osób pracujących z młodzieżą na obszarach wiejskich jako bezpośredniej grupy docelowej, zapewniając im niezbędną wiedzę, kompetencje i umiejętności, aby pomóc młodym ludziom odpowiedzieć na wyzwania obszarów wiejskich.

Będą oni aktywnie uczestniczyć we wszystkich fazach realizacji projektu (kurs e-learningowy, kurs przed wyjazdem, szkolenie wyjazdowe, kurs szkoleniowy i kontynuacja, działania upowszechniające).

Specyficznym celem projektu jest stworzenie nowego profilu zawodowego: „Doradca ds. innowacji w zakresie promocji dziedzictwa kulturowego na obszarach wiejskich”.

Jego głównym zadaniem będzie wzmocnienie waloryzacji dziedzictwa wiejskiego poprzez wykorzystanie odpowiednich umiejętności informatycznych.

Projekt ma na celu sprostanie głównym wyzwaniom stojącym obecnie przed obszarami wiejskimi:

Szczegółowe cele projektu są następujące: