PROJEKT

Pracownicy młodzieżowi i promocja dziedzictwa obszarów wiejskich

YRP to transnarodowy projekt opracowany w ramach programu UE Erasmus+ (Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk – budowanie potencjału w dziedzinie młodzieży) koordynowany przez Cámara de Comercio e Industria para España i mający na celu aktualizację umiejętności osób pracujących z młodzieżą, aby promować dziedzictwo kulturowe na obszarach wiejskich poprzez realizację działań nieformalnych i poza formalnych, jak również w celu zwiększenia wykorzystania ICT, zgodnie ze strategią Europa 2020.

Bezpośrednia grupa docelowa YRP:

Osoby pracujące z młodzieżą, pracujące na obszarach wiejskich, które mają kontakt z młodzieżą w trakcie wykonywania codziennych czynności i należą do organizacji publicznych i prywatnych. Będą aktywnie uczestniczyć we wszystkich fazach realizacji projektu (udział w rozmowach z interesariuszami, kurs przedwyjazdowy, wyjazd szkoleniowy, szkolenia i działania następcze, działania upowszechniające).

Pośrednia grupa docelowa projektu YRP:

Liderzy młodzieżowi, trenerzy młodzieżowi, stowarzyszenia młodzieżowe, ośrodki edukacyjne i szkoleniowe zajmujące się rozwojem obszarów wiejskich /ICT/promowaniem dziedzictwa kulturowego, izby handlowe, MŚP na obszarach wiejskich, MŚP/organizacje/stowarzyszenia działające w dziedzinie ICT/promowania dziedzictwa kulturowego/promowania rozwoju obszarów wiejskich/szkolenia młodzieży, podmioty publiczne na obszarach wiejskich, uniwersytety, młodzież, osoby zainteresowane dziedzinami projektów.

Projekt będzie miał na niego pozytywny wpływ:

Bezpośrednia grupa docelowa

 • Poprawa kompetencji i umiejętności osób pracujących z młodzieżą w Europie i poza UE.
 • Promowanie konstruktywnych debat, myślenia zorientowanego na treść i kreatywnych inicjatyw na obszarach wiejskich.

Dla organizacjach partnerskich

 • Wzmocnienie wzajemnego oddziaływania różnych instytucjonalnych i kluczowych pozarządowych interesariuszy na obszarach wiejskich.
 • Promowanie umiejętności budowania potencjału organizacji działających na rzecz młodzieży na obszarach wiejskich w całej Europie i poza jej granicami.
 • Włączenie zagadnień dotyczących młodzieży do programów instytucjonalnych na szczeblu lokalnym/regionalnym/krajowym.

Zachęcanie osób pracujących z młodzieżą i partnerów do podróżowania do różnych krajów prowadzi do

 • Zwiększenia spójności europejskiej i światowej oraz wielokulturowości w Europie i na świecie.
 • Wspierania możliwości kształcenia nieformalnego i poza formalnego dla osób pracujących z młodzieżą na obszarach wiejskich.
 • Wzmacniania współpracy między różnymi podmiotami działającymi na obszarach wiejskich i w organizacjach młodzieżowych.
 • Zwiększenia konkurencyjności MŚP, stowarzyszeń biznesowych i przemysłu na obszarach wiejskich, zwiększenia współpracy między osobami pracującymi z młodzieżą na obszarach wiejskich z państw UE i spoza UE.

W projektach młodzieżowych

 • Zwiększenie świadomości na temat znaczenia projektów Erasmus+ dla młodzieży na obszarach wiejskich.
 • Podkreślenie potrzeby szkolenia osób pracujących z młodzieżą na obszarach wiejskich.
 • Rozwój i upowszechnianie koncepcji i metodologii w obszarze uczenia się nieformalnego i poza formalnego.
 • Zaznajomienie się z kluczowymi cechami i priorytetami programu Erasmus+ Młodzież.
 • Wzmocnienie europejskiego i ponadnarodowego wymiaru projektów.

PARTNERZY

YRP jest szeroko zakrojoną inicjatywą transnarodową, w której uczestniczy 9 partnerów z krajów UE i spoza UE (Hiszpania, Portugalia, Polska, Włochy, Argentyna i Brazylia) o różnych specjalizacjach.

 • Trzy organizacje działające w dziedzinie edukacji i szkoleń: Instytut Kultury Évora - ICE (Portugalia), Stowarzyszenie ARID (Polska), Tiber Umbria Comett Education Programme - TUCEP (Włochy).
 • Lokalna administracja publiczna: Cabildo de Gran Canaria - CGC (Hiszpania).
 • Stowarzyszenie wspierające zrównoważony rozwój w regionie Amazonii: Amigos da Terra- Amazonia Brasileira (Brazylia).
 • Publiczna instytucja edukacji formalnej: Universidad Nacional de Rosario - UNR (Argentyna).
 • Trzy izby handlowe: Cámara de Comercio e Industria Italiana para España - CCIS (Hiszpania), Camera di Commercio Italiana per il Portogallo - CCIP (Portugalia), Cámara de Comercio Italiana de Rosario - CCIR (Argentyna).

HISZPANIA

KOORDYNATOR

PORTUGALIA

POLSKA

WłOCHY

ARGENTYNA

BRAZILIA

CELE

Projekt dotyczy dwóch z sześciu priorytetów rozwoju obszarów wiejskich wspieranych przez ENRD (Europejska Sieć na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, okres programowania 2014-2020): Priorytet 1 (transfer wiedzy i innowacji) oraz 6 (promowanie włączenia społecznego, ograniczania ubóstwa i rozwoju gospodarczego na obszarach wiejskich).

Głównym celem projektu jest waloryzacja lokalnych tradycji rolniczych i dziedzictwa wiejskiego poprzez stworzenie nowego profilu zawodowego dla osób pracujących z młodzieżą: „Doradca ds. innowacji w zakresie promocji dziedzictwa kulturowego na obszarach wiejskich”, zdolny do wykorzystania narzędzi cyfrowych w celu podniesienia świadomości na temat lokalnego dziedzictwa obszarów wiejskich, zwłaszcza wśród młodzieży i głównych zainteresowanych stron działających w ramach projektu.

Projekt przewiduje zaangażowanie osób pracujących z młodzieżą na obszarach wiejskich jako bezpośredniej grupy docelowej, zapewniając im niezbędną wiedzę, kompetencje i umiejętności, aby pomóc młodym ludziom odpowiedzieć na wyzwania obszarów wiejskich.

Będą oni aktywnie uczestniczyć we wszystkich fazach realizacji projektu (kurs e-learningowy, kurs przed wyjazdem, szkolenie wyjazdowe, kurs szkoleniowy i kontynuacja, działania upowszechniające).

Specyficznym celem projektu jest stworzenie nowego profilu zawodowego: „Doradca ds. innowacji w zakresie promocji dziedzictwa kulturowego na obszarach wiejskich”.

Jego głównym zadaniem będzie wzmocnienie waloryzacji dziedzictwa wiejskiego poprzez wykorzystanie odpowiednich umiejętności informatycznych.

Projekt ma na celu sprostanie głównym wyzwaniom stojącym obecnie przed obszarami wiejskimi:

 • Niskie wykorzystanie technologii informacyjno- komunikacyjnych (ICT).
 • Migracja młodzieży i drenaż mózgów.
 • Brak możliwości szkolenia i uczenia się na obszarach wiejskich. (SALTO YOUTH - Inclusion Resource Centre)

Szczegółowe cele projektu są następujące:

 • Uwrażliwienie osób pracujących z młodzieżą i społeczności lokalnych na znaczenie dziedzictwa obszarów wiejskich dla pobudzenia wzrostu gospodarczego, integracji społecznej i różnorodności kulturowej na obszarach wiejskich. Czytaj więcej
 • Promowanie dziedzictwa obszarów wiejskich i działań na rzecz kierowania kreatywnością i innowacyjnością.
 • Zwiększenie wykorzystania przedsiębiorczości i umiejętności informatycznych przez osoby pracujące z młodzieżą na obszarach wiejskich w celu promowania dziedzictwa obszarów wiejskich.
 • Zwiększenie dostępności kompetentnych osób pracujących z młodzieżą w celu wsparcia przejścia na zrównoważoną i innowacyjną gospodarkę na obszarach wiejskich.
 • Przyznanie pierwszeństwa szkoleniom nieformalnym i nieoficjalnym, zwłaszcza osobom pracującym z młodzieżą i młodym ludziom znajdującym się w niekorzystnej sytuacji, poszukującym pierwszej pracy na obszarach wiejskich.
 • Ustanowienie mechanizmów ułatwiających informowanie osób pracujących z młodzieżą o znaczeniu dziedzictwa kulturowego i technologii informacyjno- komunikacyjnych oraz o tendencjach na rynku pracy na obszarach wiejskich.